Voorwaarden Hosting078.nl

1.Alle hosting pakketten van hosting078.nl beschikken over een niet beperkt aantal emailaccounts. Het is echter niet toegestaan deze accounts te verhuren of in bruikleen te geven aan derden(alleen eigen gebruik dus). De hoeveelheid beschikbare schijfruimte is afhankelijk van het gekozen pakket. Verzonden en ontvangen email wordt meegerekend in het totaal dataverkeer.

2.Ongewenste (spam)mail mag nimmer vanaf servers van hosting078.nl worden verzonden. Bij overschrijding van deze regel behoudt hosting078.nl zich het recht voor de betreffende autoriteit in te lichten en eventuele inlog- en abonnementsgegevens door te geven aan die autoriteit. Bij het constateren van Spammen wordt het betreffende pakket onmiddellijk afgesloten
Gebruik van pakketten
Het is zonder toestemming van hosting078.nl niet toegestaan grote hoeveelheden gegevens op de servers op te slaan die gratis mag worden gedownload of opgevraagd door derden. Het doel van alle websites is een presentatieruimte dan wel verkoopruimte te zijn voor bedrijven en/of privé.

3.Het is niet toegestaan om te functioneren als externe harde schijf voor de opslag van gegevens in de opmaken als mp3, zip, jpg, etc. Illegaal materiaal is niet toegestaan op de servers, ongeacht of dit beelden, filmopnames of hyperlinkbeelden of dergelijk materiaal betreft.
Het is niet toegestaan erotisch, pornografisch, racistisch, of ander aanstootgevend materiaal op de servers op te slaan. Hosting078.nl alleen is gerechtigd om te bepalen of materialen behoren tot een van de bovenstaande categorieën en behoudt zich het recht voor dergelijk materiaal te wissen zonder voorafgaande kennisgeving. In het geval dergelijk materiaal wordt verwijderd, kan de klant nimmer een claim bij hosting078.nl neerleggen met betrekking tot de beslissing.

4.Het dataverkeer wordt beperkt door de limiet die per pakket aanwezig is. Het verkeer dient echter wel redelijk te zijn en niet het verkeer van andere gebruikers te verstoren, dus als een pakket 10GB per maand mag verbruiken dan is het niet de bedoeling dat dit in een paar uur verbuikt wordt. Daar zouden andere gebruikers last van kunnen hebben. Hosting078.nl houdt zich het recht voor om het pakket af te sluiten zonder voorafgaande kennisgeving indien het verkeer de goede werking van de betreffende server in gevaar brengt.

5.Hosting078.nl behoudt zich het recht voor om het gebruik van producten te beperken/verlagen indien dit vereist is om operationele of veiligheidsredenen. In geval van operationele redenen of veiligheidsredenen, behoudt hosting078.nl zich het recht voor zich toegang te verschaffen tot de gebruikersdata van de klant. In dergelijke gevallen zullen medewerkers van hosting078.nl gehouden zijn aan professionele geheimhouding. Alle andere toegang tot gebruikersdata vereist de acceptatie van de klant of een rechtbank

6.Het gebruik van de producten van hosting078.nl is geheel voor risico van de gebruiker. Hosting078.nl kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, inclusief nauwkeurigheid, wettigheid, volledigheid, etc. van de informatie die de klant ontvangt of verzendt via internet. Hosting078.nl kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies – direct of indirect – immateriële schennis of andere omstandigheden die voortkomen uit het gebruik van informatie die te vinden is op internet. Hosting078.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of andere omstandigheden die zich kunnen voordoen als gevolg van de niet beschikbaarheid van toegang tot diensten of informatie op internet, ongeacht de redenen hiervoor. Hosting078.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor enig verlies van persoonlijke gegevens, inclusief het verlies of schade van geïnstalleerde software, etc. Hosting078.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor toegang die is verworven door onbevoegde personen tot de gegevens of systemen van de klant of schade als gevolg hiervan. De klant is verantwoordelijk voor alle kosten die betrekking hebben op bestellingen voor diensten v.ia internet en het gebruik van betaalsystemen op internet. Vrijstelling van aansprakelijkheid zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden is tevens van toepassing in het geval van grove nalatigheid door hosting078.nl. Mocht de klant onverhoopt toch besluiten een claim bij hosting078.nl neer te leggen dan kan deze nimmer hoger zijn dat de gelden die dat lopend jaar door de klant betaald zijn.

7.Hosting078.nl maakt dagelijks van alle servers backups. Deze backups dienen alleen voor het geval een server crasht. Het teruglezen van een (deel)backup op verzoek van de klant is normaal niet mogelijk. Indien hier een uitzondering voor gemaakt worden kan hosting078.nl de kosten hiervoor in rekening brengen. De klant blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor een backup van zijn eigen data. Alle servers zijn uitgerust met dubbele schijven zodat een eventuele crash van een schijf geen directe consequenties heeft voor de betreffende server.

8.U krijgt 6 weken voordat uw pakket/domein verlengt gaat worden van ons automatisch bericht
En sturen gelijk een factuur mee dan heeft u 14 dagen de tijd om eventueel op te zeggen
Horen wij dan niets van u dan gaan we er van uit dat u verlengt.
Opzeggen na deze 14 dagen kan een bijdrage in de kosten, e.e.a. te bepalen door hosting078.nl. Er vindt in principe nooit restitutie plaats van reeds betaalde gelden.

9.De Overeenkomst is persoonsgebonden en kan niet zonder schriftelijke toestemming van hosting078 worden gebruikt door derden of worden overgedragen aan derden. De Klant mag aan derden geen toegang tot de Diensten geven.Hosting078 heeft het recht om beperkingen te stellen aan het aantal Overeenkomsten dat een Klant kan afsluiten.

10. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om hosting078 tijdig te informeren over elke verandering van zijn naam, adres, woonplaats, bank- of girorekening en ten aanzien van andere (gewijzigde) omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

11.De Overeenkomst wordt aangegaan op grond van de daarbij vermelde tarieven. welke van tijd tot tijd kunnen worden aangepast, te raadplegen op de website van hosting078.

12.Licenties De plicht van de webcaster voor het afsluiten van licentiecontracten met de daartoe gerechtigde instanties (Buma/Stemra resp. Sena in Nederland) voor het uitzenden van gelicenceerde of met copyright beschermde muziekstukken, ligt geheel bij de klant. De klant draagt de kosten van deze licenties. 

FacebookTwitterEmail